Algemene voorwaarden

Onlineprintwerk.nl is een handelsnaam van Daylux BV welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn, onder nummer; 37128596. Hier komen de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Daylux BV gevestigd in Enkhuizen (hierna verkort aan te duiden als: opdrachtnemer)

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod:      ieder schriftelijk aanbod of offerte door de opdrachtnemer tot het leveren van goederen en/of diensten waarvan de voorwaarden in beginsel integraal deel uitmaken.
Opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan, na bevestiging van de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer: Daylux B.V. handelend onder de naam Onlineprintwerk.nl gevestigd te Enkhuizen
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon/-vorm met wie de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten ofwel de afnemer van goederen en diensten van de opdrachtnemer.
Schriftelijk: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.
Werkzaamheden: het produceren, afleveren, installeren, plaatsen, monteren en (af)bouwen van reclamedragers, of delen daarvan in de ruimste zin van het woord.

 Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Daylux B.V. handelend onder de naam Onlineprintwerk.nl
De Drie Kronen 83
1601 MT Enkhuizen
Telefoonnummer: 088-50 60 222
E-mailadres: info@onlineprintwerk.nl
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 17.30 uur
KvK-nummer: 37128596
Btw-identificatienummer: NL817185902B01

Artikel 3. Algemene bepalingen & toepasselijkheid

3.1 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.5 Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Offertes uitgebracht door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

4.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 5. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

5.1 De overeenkomt tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt niet reeds tot stand doordat de opdrachtgever opdracht geeft n.a.v. een aanbod van opdrachtnemer, maar pas doordat opdrachtnemer de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

5.2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig ontvangen van door de opdrachtnemer verzonden berichten/mededelingen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Printwerk is een "maat product", waardoor het uitgesloten is van het herroepingsrecht en dit recht dus niet van toepassing is op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

Artikel 7. Annulering

7.1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

7.2 Wil de opdrachtgever de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij de opdrachtnemer een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

7.3 De opdrachtgever kan de overeenkomst niet meer annuleren indien de opdracht de status “in productie” heeft. De status van de opdracht kan de opdrachtgever te allen tijde raadplegen in zijn persoonlijke account.

7.4 Na annulering brengt de opdrachtnemer bij de opdrachtgever altijd een bedrag van € 30,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 30,- belopen.

Artikel 8. Opmaak en specificaties van het printwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

8.1 Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de opdrachtgever schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van zijn printwerk kan opsturen naar de opdrachtgever. Dit gebeurt uitsluitend via de daarvoor geldende procedure en specificaties (hierna gezamenlijk aan te duiden als “aanleverspecificaties”) zoals vermeld op de website van de opdrachtnemer: www.onlineprintwerk.nl. Een opmaak die niet voldoet aan de aanleverspecificaties hoeft de opdrachtnemer niet te accepteren.

8.2 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever in staat om het bestand aan te leveren via het online uploadsysteem. Het systeem toont een printvoorbeeld die de opdrachtgever kan controleren. De opdracht wordt verder in behandeling genomen nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor geldende procedure.

8.3 De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van printwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het printwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

8.4 Afwijkingen tot 5% in formaat, gewicht en aantal zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Indien een standaardkleur geldt is een afwijking van 10% toegestaan. De afwijking wordt bepaald door vergelijking met het afdrukvoorbeeld in PDF.

8.5 De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht te ontbinden indien en voor zover de inhoud in strijd is met de wet of openbare order en/of goede zeden. Opdrachtgever behoudt zijn recht op restitutie van de koopsom.

8.6 Fouten en of afwijkingen voortvloeien uit het foutief invoeren van de gegevens in het bestelproces, zijn voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens voor bestanden die niet conform onze aanleverspecificaties zijn aangeleverd.

Artikel 9. Prijs, betaling

9.1 Voor de vraag welke prijs en betaalwijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

9.2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht, is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

9.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.4 Bij de betaalwijze “vooruitbetaling”, wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan de opdrachtnemer kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

9.5 Kosten van girale betaling zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op de opdrachtnemer.

9.6 Bij betaling achteraf dient de betaling van het factuurbedrag te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta.

9.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 9.4 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever automatisch in gebreke. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten (artikel 6:119a BW) in rekening te brengen met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft. Ook heeft de opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,- exclusief omzetbelasting, maar de opdrachtnemer heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

9.8 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 9.6 gestelde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.

Artikel 10. Levering, risico tijdens vervoer

10.1 Levering aan de opdrachtgever binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van de opdrachtnemer. Daarbij wordt het printwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

10.2 Een door de opdrachtnemer gestelde leveringstermijn heeft slechts een indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft.

10.3 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het printwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de opdrachtgever, vanaf afgifte aan de vervoerder. De opdrachtgever zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden de opdrachtnemer alleen indien ze schriftelijk door de opdrachtnemer werden aangegaan.

10.4 In de door de opdrachtnemer opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in productie is genomen volgens de statusvermelding door de opdrachtnemer. De levertijden die de opdrachtnemer opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien de opdrachtnemer die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.
Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de opdrachtgever geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de opdrachtgever de order schriftelijk annuleren. In afwijking van artikel 7 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de opdrachtgever kan leiden.

10.5 Indien er geen aflevering kan plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt de volgende werkdag nog één keer zonder kosten een bezorgpoging gedaan op hetzelfde adres.
De levertermijn wordt dan verlengd met de vertraging die daardoor optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal de opdrachtnemer de goederen voor rekening van de opdrachtgever beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de opdrachtgever alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan de opdrachtnemer zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de opdrachtgever.
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als de opdrachtnemer zich van de goederen ontdoet.

Artikel 11. Waartoe de overeenkomst de opdrachtnemer verplicht, reclamatie

11.1 De opdrachtnemer zal het printwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen.

11.2 De opdrachtgever is verplicht binnen zeven dagen na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is. Dit betreft in ieder geval: aantal, formaat, opmaak, kleur en andere uiterlijke waarneembare aspecten. Reclamatie op de hier aangeduide punten dient de opdrachtgever binnen de gestelde termijn schriftelijk door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever een deel van de opdracht of de gehele opdracht reeds in gebruik heeft genomen voordat hij deze grondig heeft gecontroleerd op de eerdere in dit lid genoemde punten, vervalt zijn recht op reclameren.
Reclamatie op andere aspecten van de overeenkomst, moet de opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk doorgeven aan de opdrachtnemer. Indien er drie maanden zijn verstreken na levering kan er door de opdrachtgever niet meer gereclameerd worden.

11.3 Reclamatie geschiedt volgens de daarvoor geldende procedure te vinden op www.onlineprintwerk.nl.
Bij iedere reclamatie dient de opdrachtgever nauwkeurig opgave te doen van de klacht, onder bijsluiting van foto’s die de klacht juist weergeven.

11.4 De opdrachtnemer staat er alleen voor in dat het printwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. De opdrachtnemer geeft geen garantie dat het printwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever dit bijzondere doel aan de opdrachtnemer heeft medegedeeld.

11.5 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

11.6 Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal de opdrachtnemer met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de opdrachtgever.

11.7 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft de opdrachtnemer het recht om de klacht af te wijzen en is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

11.8 Indien de opdrachtgever een deel of het geheel van de opdracht moet retourneren aan de opdrachtnemer, zijn deze vervoerskosten enkel voor de opdrachtnemer bij een gerechtvaardigde reclamatie en alleen als dit op verzoek van de opdrachtnemer geschiedt.
Indien de opdrachtgever het printwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamatie volgens de opdrachtnemer terecht was of niet.

11.9 Indien de opdrachtgever terecht reclameert over het printwerk, heeft de opdrachtnemer de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het printwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De opdrachtgever heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

11.10 Reclamatie schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 12. Beperking van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

12.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in verband met de levering van printwerk aan de opdrachtgever – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan gegeven.

12.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.

12.3 De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, transportschade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: omzet/winstderving, verlies aan goodwill, reputatieschade en de kosten van een montageteam/hoogwerker etc..
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deel van de opdracht, dan bepaald de waarde van dat onderdeel van de opdracht de aansprakelijkheidsmaximum. De transportkosten worden nimmer vergoed.

12.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de door de opdrachtgever goedgekeurde opmaak zoals bepaald in 8.2.
De opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
De opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor eventuele transportschade.

12.5 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 11.7, maar heeft de opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens de opdrachtnemer.

12.6 Bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen de opdrachtnemer vervalt de beperking van de aansprakelijkheid. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt echter wel bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van hulppersonen, opdrachtnemers van de opdrachtnemer of personeel van de opdrachtnemer.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zake blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

13.2 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

Artikel 14. Inbreuk op rechten van derden

14.1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.

14.2 De opdrachtgever vergoedt de opdrachtnemer alle schade en nadeel die de opdrachtnemer lijdt indien en doordat het door de opdrachtnemer geproduceerde printwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op dit punt.

14.3 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

14.4 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen, werktekeningen etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan de opdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

14.5 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 225,- per dag zolang de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

14.6 De opdrachtnemer heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, slechte weersomstandigheden, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, boycot, epidemieën, defecten aan machinerieën, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in het bedrijf, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, in- en uitvoer beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of opdrachtnemers van de opdrachtnemer.

Artikel 16. Garantie

16.1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en rafelen van vlaggen), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door montage van de klant, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

16.2 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door derden vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze derden aan de opdrachtnemer verleende garantie.

16.3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.

Artikel 18. Depot

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te …. onder nummer: . Algemene voorwaarden Onlineprintwerk.nl