Privacy Policy

BELANGRIJK: lees deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy policy aandachtig door voordat je bij Onlineprintwerk.nl een bestelling plaatst.

Definities:

Onlineprintwerk.nl: Daylux B.V. handelend onder de naam Onlineprintwerk.nl
Gebruiker: bezoeker van de webpagina’s van Onlineprintwerk.nl

Gebruiksvoorwaarden:

Onlineprintwerk.nl stelt deze website beschikbaar door middel van enkele gangbare Internetbrowsers (waaronder Windows Internet Explorer 7 en hoger, Modzilla Firefox 3.6 en hoger, Google Chrome 11 en hoger, Apple Safari 5 en hoger). De gebruiker dient zelf te zorgen voor installatie van een Internetbrowser, antivirus programma en programmatuur ter beveiliging van jouw computersysteem tegen bedreigingen.
De website van Onlineprintwerk.nl is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen of grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlineprintwerk.nl.
Gebruiker neemt het op zich ervoor te zorgen dat het door hem geregistreerde e-mailadres in werking is en gebruiker dient zijn e-mail regelmatig te bekijken. Indien het e-mailadres van gebruiker wijzigt, neemt hij het op zich om het nieuwe e-mailadres onverwijld in zijn account te wijzigen dan wel registreren.

Disclaimer:

Onlineprintwerk.nl en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van de inloggegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inloggegevens te wijzigen, zal de gebruiker daartoe onverwijld overgaan. Door middel van de functie “wachtwoord vergeten” kan gebruiker een nieuw wachtwoord verkrijgen.

Het gebruik van (de inhoud van) deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor jouw eigen risico. Het is gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website van Onlineprintwerk.nl en daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis te exploiteren, te verveelvoudigen of te verkopen, in netwerken te integreren of anderszins te openbaren.

Onlineprintwerk.nl en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de data en de informatie die gebruiker via de website van Onlineprintwerk.nl overdraagt, verkrijgt, raadpleegt en gebruikt. Onlineprintwerk.nl en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of stagnatieschade, voortvloeiende uit het gebruik van deze website of via deze website van Onlineprintwerk.nl overgedragen, verkregen, geraadpleegde en gebruikte data en informatie. Onlineprintwerk.nl en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de website Onlineprintwerk.nl.

Gebruiker dient de eventueel door Onlineprintwerk.nl te verstrekken instructies na te leven.
Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Onlineprintwerk.nl in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht. Geschillen hierover zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank te Alkmaar.

Privacy policy:

Onlineprintwerk.nl acht de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website en software van Onlineprintwerk.nl van essentieel belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Onlineprintwerk.nl registreert persoonsgegevens van klanten van de webshop. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar klanten, voor haar overige dienstverlening en om klanten van haar producten op de hoogte te houden. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kun je dit laten weten door een mail te sturen naar info@onlineprintwerk.nl . Onlineprintwerk.nl laat jouw gegevens dan hiervoor blokkeren.

Cookies:

Cookies zijn bestandjes die een website op jouw device (desktop, mobiel, tablet etc.) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op jouw device op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze cookies worden teruggestuurd. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. Ook kunnen cookies (bestanden) op je device niet beschadigen.

Er zijn twee verschillende soorten cookies:

  • Sessiecookies: deze worden weer verwijderd van je device zodra je de webbrowser afsluit

  • Permanente cookies: deze blijven op je device staan, ook na afsluiten van de webbrowser.

Welke cookies gebruikt Onlineprintwerk.nl en waarom?

  • Functionele cookies: om het navigeren in de website te vergemakkelijken, het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. Dit alles zonder dat daarbij de gebruiker wordt geïdentificeerd. De verkregen gegevens (gebruikersgegevens) worden geaggregeerd gebruikt en niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgespeeld. Zo gebruiken wij cookies die het mogelijk maken dat als je inlogt, producten in je vrachtwagen hebt toegevoegd, deze er bij een colgend bezoek nog steeds in zitten. Ook gebruiken wij een cookie om ervoor te zorgen dat als je de cookie-melding hebt geaccepteerd of hebt weggeklikt, deze niet bij ieder bezoek weer omhoog komt. Ook zorgen cookies ervoor dat als jij je wachtwoord opslaat, je bij een volgend bezoek aan de website weer automatisch bent ingelogd.

  • Google Analytics cookies: om anonieme gegevens te verzamelen over het surfgedrag op onze website. Met deze verzamelde gegevens kunnen wij onze website verbeteren voor meer gebruikersgemak van de bezoeker. Onlineprintwerk.nl heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en heeft de Anonimize ID-functie ingeschakeld. Dit betekent dat Google geen volledige IP-adressen ontvangt en de mogelijkheden om gegevens met Google te delen is uitgeschakeld. Onlineprintwerk.nl maakt verder geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

  • Social plug-in trackingcookies: cookies die gebruikt worden om sociale mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, Twitter retweet-knop en bijvoorbeeld een LinkedIn deel-knop.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent te allen tijde gerechtigd om cookies te weigeren. Daarvoor kun je jouw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg de handleiding van jouw webbrowser om te kijken hoe je dit moet instellen. Indien je bepaalde cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde functies/diensten van de site niet voor jou beschikbaar zijn of goed werken.

Onlineprintwerk.nl en andere websites

Op de websites van Onlineprintwerk.nl tref je mogelijk hyperlinks aan naar andere websites. Onlineprintwerk.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met jouw gegevens.

Onlineprintwerk.nl kan zonder aankondiging wijziging aanbrengen in bovenstaande gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy policy. Derhalve is het verstandig met regelmaat de gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy policy van Onlineprintwerk.nl te raadplegen.